Algemene voorwaarden

Overzicht

1.1 In deze Voorwaarden:     "Koper" betekent de persoon die een offerte aanvaardt of een product van de Verkoper aankoopt voor de verkoop van de Goederen of wiens bestelling voor de Goederen door de Verkoper wordt aanvaard. "Goederen" betekent de goederen (met inbegrip van een deel van de goederen of onderdelen ervan) die de Verkoper moet leveren in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle goederen die worden geleverd ter vervanging of vervanging van of in aanvulling op dergelijke goederen. "Verkoper" betekent Aria Va B.V. "Voorwaarden" betekent de standaard verkoopsvoorwaarden die in dit document worden uiteengezet en omvat (tenzij de context anders vereist) alle speciale voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper. "Contract" betekent het contract voor de aankoop en verkoop van de Goederen. "Schrijven" omvat brief, kabel, fax, e-mail en vergelijkbare communicatiemiddelen.1 .2 Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar een bepaling van een wet zal worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar die bepaling zoals gewijzigd, opnieuw uitgevoerd of uitgebreid op het relevante tijdstip.1.3 De koppen in deze Voorwaarden dienen enkel voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.

2. Basis van de verkoop
 

2.1 De Verkoper zal de Goederen verkopen en de Koper zal de Goederen kopen in overeenstemming met elke schriftelijke offerte van de Verkoper die door de Koper wordt aanvaard of elke schriftelijke order van de Koper die door de Verkoper wordt aanvaard, onder voorbehoud van deze Voorwaarden die in beide gevallen van toepassing zullen zijn op het Contract, met uitsluiting van elke andere voorwaarde waaronder een dergelijke offerte wordt aanvaard of beweerd wordt te zijn aanvaard door de Koper of een dergelijke order wordt of beweerd wordt te zijn gegeven of gegeven door de Koper.2 .2 Geen enkele afwijking van deze Voorwaarden zal bindend zijn tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de bevoegde vertegenwoordigers van de Koper en de Verkoper.2.3 De werknemers of agenten van de Verkoper zijn niet gemachtigd om enige vertegenwoordiging te doen met betrekking tot de Goederen, tenzij schriftelijk bevestigd door de Verkoper. Door het aangaan van het Contract erkent de Koper dat hij zich niet baseert op dergelijke verklaringen die niet schriftelijk zijn bevestigd en doet hij afstand van alle vorderingen wegens schending van dergelijke verklaringen.2 .4 Alle adviezen of aanbevelingen van de Verkoper of zijn werknemers of agenten aan de Koper of zijn werknemers of agenten met betrekking tot de opslag, de toepassing of het gebruik van de Goederen die niet Schriftelijk door de Verkoper zijn bevestigd, zullen volledig op eigen risico van de Koper worden opgevolgd of uitgevoerd en bijgevolg zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor dergelijke adviezen of aanbevelingen die niet Schriftelijk zijn bevestigd.2 .5 Elke typografische, schrijf- of andere fout of omissie in enige verkoopliteratuur, offerte, prijslijst, aanvaarding van offerte, factuur of ander document of informatie van de Verkoper kan worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van de kant van de Verkoper.

3. Bestellingen en specificaties

3.1 No order submitted by the Buyer shall be deemed to be accepted by the Seller unless and until confirmed by the Seller’s authorised representative.3.2 The Buyer shall be responsible to the Seller for ensuring the accuracy of the terms of any order (including any applicable specification) submitted by the Buyer and for giving the Seller any necessary information relating to the Goods within a sufficient time to enable the Seller to perform the Contract in accordance with its terms.3.3 The quantity, quality and description of and any specification for the Goods shall be those set out in the Seller’s quotation (if accepted by the Buyer)or the Buyer’s order (if accepted by the Seller).3.4 If the Goods are to be manufactured or any process is to be applied to the Goods by the Seller in accordance with a specification submitted by the Buyer the Buyer shall indemnify the Seller against all loss damages, costs and expenses awarded against or incurred by the Seller in connection with or paid or agreed to be paid by the Seller in settlement of any claim of infringement of any patent, copyright, design, trade mark or other industrial or intellectual property rights of any other person which results from the Seller’s use of the Buyer’s specification.3.5 The Seller reserves the right to make any changes in the specification of the Goods which are required to conform with any applicable safety or other statutory requirements or, where the Goods are to be supplied to the Seller’s specification, which do not materially affect their quality or performance.3.6 No order which has been accepted by the Seller may be cancelled by the Buyer except with the agreement in Writing of the Seller and the Buyer shall indemnify the Seller in full against all loss (including loss of profit) costs (including the cost of all labour and materials used), damages, charges and expenses incurred by the Seller as a result of any cancellation. However, from the date of the order, a 14 day cooling off period will be allowed during which cancellations or reducing the order will be accepted by the seller without penalty. Without prejudice to the generality of the foregoing, should the Buyer purport without the agreement in Writing of the Seller to cancel any order which has been accepted by the Seller or refuse to accept delivery of any of the Goods such action shall constitute a breach of the agreement and, at the option of the Seller, the Seller shall be entitled to require the Buyer to pay to the Seller by way of liquidated damages an amount equivalent to 50% of the invoice value of the order so purported to be cancelled or 50% of the invoice value of the Goods delivery of which is so refused (as the case may be). In the event of the Seller so requiring the Buyer shall pay such amount to the Seller (without any deduction) within 7 days of receiving from the Seller written notification of the amount required to be paid. The Seller and the Buyer hereby agree that such amount represents a genuine pre-estimate of the monetary value of the loss and damage likely to be suffered by the Seller as a result of such breach of agreement on the part of the Buyer. For the avoidance of doubt, in the event that the Seller opts to require the Buyer to pay liquidated damages as set out above, and the Buyer duly pays such liquidated damages, neither party shall have any further liability to the other in relation to the Goods in respect of which such liquidated damages are paid.

4. Prijs van de goederen

4.1 De prijs van de Goederen is de door de Verkoper opgegeven prijs of, indien geen prijs wordt opgegeven (of een opgegeven prijs niet meer geldig is), de prijs die wordt vermeld in de door de Verkoper gepubliceerde prijslijst die geldig is op het moment van aanvaarding van de Bestelling. Indien de Goederen worden geleverd voor uitvoer uit Nederland of Duitsland, geldt de gepubliceerde uitvoerprijslijst van de Verkoper met betrekking tot het land van bestemming. Alle vermelde prijzen zijn slechts 30 dagen geldig, of voor een kortere periode die Verkoper op de voorzijde van de desbetreffende offerte kan vermelden, of tot aan de eerdere aanvaarding door Koper, waarna zij door Verkoper zonder kennisgeving aan Koper kunnen worden gewijzigd.4 .2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om, door kennisgeving aan de Koper op elk moment vóór de levering, de prijs van de Goederen te verhogen om een stijging van de kosten voor de Verkoper weer te geven die het gevolg is van een factor waarop de Verkoper geen invloed heeft (bijv. wisselkoersschommelingen, valutaregulering, wijzigingen in douanerechten, aanzienlijke stijgingen van arbeids-, materiaal- of andere productiekosten) of elke wijziging in de leveringsdata, hoeveelheden of specificaties voor de Goederen die door de Koper worden gevraagd of elke vertraging die wordt veroorzaakt door de instructies van de Koper of het verzuim van de Koper om de Verkoper adequate informatie of instructies te verstrekken.4 .3 Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van een offerte of in een prijslijst van de Verkoper, en tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper, zijn alle door de Verkoper opgegeven prijzen exclusief vrachtkosten.4.4 De Prijs is exclusief de eventuele toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde die de Koper aanvullend verschuldigd is aan de Verkoper.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Onder voorbehoud van eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk tussen de Koper en de Verkoper zijn overeengekomen, heeft de Verkoper het recht om de prijs van de Goederen op elk moment voor of na de levering van de Goederen aan de Koper te factureren.5.2 Alle facturen zijn betaalbaar per creditcard, Paypal of via verschillende bankoverschrijvingsmethoden d, in welk geval de facturen netto betaalbaar zijn tegen het einde van de maand volgend op de factuurdatum. De Koper zal alle facturen betalen zonder verdere inhoudingen, niettegenstaande het feit dat de levering niet heeft plaatsgevonden en de eigendom van de Goederen niet op de Koper is overgegaan. De datum van betaling van de prijs is van materieel belang voor het contract. Betalingsbewijzen worden alleen op verzoek verstrekt.5.3 Indien de koper niet op de vervaldag betaalt, is de verkoper, onverminderd alle andere rechten of rechtsmiddelen die hem ter beschikking staan, gerechtigd om .3.1 het Contract te beëindigen of verdere leveringen aan de Koper op te schorten;
5.3.2 een eventuele betaling door de Koper te verrekenen met de Goederen (of de Goederen geleverd in het kader van een ander contract tussen de Koper en de Verkoper) naar keuze van de Verkoper (niettegenstaande enige vermeende toe-eigening door de Koper); en 3.3 de Koper (zowel voor als na de uitspraak) over het onbetaalde bedrag rente in rekening brengen tegen een percentage van 4 procent per jaar boven de basisrente van HSBC, van tijd tot tijd totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden (een deel van een maand wordt voor de berekening van de rente als een volledige maand beschouwd). 5.4 In het geval dat de Verkoper het Contract beëindigt op grond van de bepalingen van artikel 5.3.1 hierboven, zal de Koper de Verkoper volledig schadeloos stellen voor alle verliezen (inclusief winstderving), kosten (inclusief de kosten van alle gebruikte arbeid en materialen), schade, lasten en kosten die de Verkoper maakt als gevolg van een dergelijke beëindiging. Onverminderd het algemene karakter van het voorgaande, heeft de Verkoper het recht om, naar keuze van de Verkoper, van de Koper te eisen dat hij aan de Verkoper een bedrag gelijk aan 50% van de factuurwaarde van het aldus geannuleerde Contract als forfaitaire schadevergoeding betaalt. Op verzoek van de Verkoper dient de Koper dit bedrag (zonder enige aftrek) te betalen binnen zeven dagen na ontvangst door de Verkoper van een schriftelijke kennisgeving van de Verkoper van het aan de Verkoper te betalen bedrag. De Verkoper en de Koper komen hierbij overeen dat dit bedrag een werkelijke schatting is van de geldelijke waarde van het verlies en de schade die de Verkoper waarschijnlijk zal lijden als gevolg van een dergelijke annulering. 

6. Levering

6.1 De levering van de Goederen zal gebeuren door het afhalen van de Goederen door de Koper bij de Verkoper op elk moment nadat de Verkoper de Koper heeft meegedeeld dat de Goederen klaar zijn voor afhaling of, indien de Verkoper een andere plaats van levering is overeengekomen, door de levering van de Goederen op die plaats.6.2 Alle vermelde data voor de levering van de Goederen zijn slechts bij benadering en de Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging in de levering van de Goederen, hoe dan ook veroorzaakt. De levertijd is niet van wezenlijk belang, tenzij de Verkoper vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. De Verkoper mag de Goederen leveren na redelijke kennisgeving aan de Koper voor de opgegeven leveringsdatum. De Verkoper kan te allen tijde de Goederen in gedeelten leveren.6.3 Wanneer de Goederen in gedeelten worden geleverd, vormt elke deellevering een afzonderlijk contract en het verzuim van de Verkoper om een of meer van de deelleveringen in overeenstemming met deze Voorwaarden te leveren of elke vordering van de Koper met betrekking tot een of meer deelleveringen geeft de Koper niet het recht om het Contract in zijn geheel als verworpen te beschouwen.6 .4 Indien de Verkoper de Goederen niet levert om welke reden dan ook, anders dan om redenen die buiten de redelijke controle van de Verkoper of de Koper vallen, en de Verkoper dienovereenkomstig aansprakelijk is jegens de Koper, zal de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Koper beperkt zijn tot het eventuele overschot van de kosten voor de Koper (in de goedkoopste beschikbare markt) van soortgelijke Goederen ter vervanging van de niet-geleverde Goederen ten opzichte van de prijs van de Goederen6 . .5 Indien de Koper de Goederen niet in ontvangst neemt of geen redelijke leveringsinstructies geeft op het voor de levering opgegeven tijdstip (anders dan om redenen buiten de redelijke controle van de Koper of de schuld van de Verkoper), kan de Verkoper, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel waarover de Verkoper beschikt:6.5. 1 de GOEDEREN op te slaan tot de daadwerkelijke levering en de Koper te belasten met de redelijke kosten (inclusief verzekering) van de opslag; of
6.5.2 de GOEDEREN te verkopen tegen de beste prijs die gemakkelijk te verkrijgen is en (na aftrek van alle redelijke opslag- en verkoopkosten) de Koper te belasten met het eigen risico boven de Contractprijs of de Koper te belasten met een eventueel tekort onder de Contractprijs.

7. Risico en eigendom

7.1.1. In het geval van Goederen die bij de Verkoper moeten worden geleverd, gaat het risico van schade aan of verlies van de Goederen over op de Koper op het moment dat de Verkoper de Koper meedeelt dat de Goederen klaar zijn om te worden afgehaald of 1.2 in het geval van Goederen die anders dan bij de Verkoper moeten worden geleverd, op het moment van levering of, indien de Koper ten onrechte nalaat de Goederen in ontvangst te nemen, op het moment dat de Verkoper heeft aangeboden de Goederen te leveren. 7.2 Niettegenstaande de levering en de risico-overdracht van de Goederen of enige andere bepaling van deze Voorwaarden, gaat de eigendom van de Goederen niet over op de Koper zolang de Verkoper geen contant geld of vrijgemaakte fondsen heeft ontvangen voor de prijs van de Goederen en de volledige betaling van alle bedragen die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is, hetzij uit hoofde van het Contract, hetzij uit hoofde van enige andere aansprakelijkheid van de Koper aan de Verkoper7. .3 Totdat de eigendom van de Goederen overgaat op de Koper, zal de Koper de Goederen als fiduciair agent en bailee van de Verkoper houden en zal hij de Goederen gescheiden houden van die van de Koper en van derden en deze naar behoren beschermen en verzekeren en merken als eigendom van de Verkoper. Tot dat moment zal de Koper het recht hebben om de Goederen door te verkopen of te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf, maar zal hij aan de Verkoper verantwoording afleggen voor dat deel van de materiële of immateriële verkoop of andere opbrengsten van de Goederen, met inbegrip van de verzekeringsopbrengst, dat overeenkomt met de factuurwaarde van de Goederen, en zal hij al deze opbrengsten gescheiden houden van fondsen of eigendom van de Koper en derden en, in het geval van materiële opbrengsten, zal hij ze op de juiste wijze opslaan, beschermen en verzekerd houden. 7.4 Totdat de eigendom van de Goederen overgaat op de Koper (en op voorwaarde dat de Goederen nog steeds bestaan en niet zijn doorverkocht) heeft de Verkoper te allen tijde het recht om van de Koper te eisen dat hij de Goederen aan de Verkoper levert en, indien de Koper dit niet onmiddellijk doet, de lokalen van de Koper of een derde partij waar de Goederen zijn opgeslagen, te betreden en de Goederen terug in bezit te nemen. 7.5 De Koper is niet gerechtigd de Goederen die eigendom blijven van de Verkoper te verpanden of op enige wijze tot zekerheid te stellen, maar indien de Koper dit doet worden alle door de Koper aan de Verkoper verschuldigde gelden (onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel van de Verkoper) opeisbaar. 7.6 Voor alle duidelijkheid: niets in dit artikel 7 geeft de Koper het recht om de Goederen aan de Verkoper te retourneren, tenzij uitdrukkelijk voorzien in deze Voorwaarden of uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper.

8. Garanties en aansprakelijkheid

8.1 Onder voorbehoud van de hieronder uiteengezette voorwaarden garandeert de Verkoper dat de Goederen in overeenstemming zullen zijn met hun specificatie, met inachtneming van de in de handel gebruikelijke en redelijke toleranties en vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten op het moment van levering. 8.2 De bovenstaande garantie wordt door de Verkoper gegeven onder de volgende voorwaarden: 8.2.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken in de Goederen die voortvloeien uit de tekeningen, ontwerpen of specificaties van de Koper: 8.2.2 De Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, het niet naleven van de instructies van de Verkoper (mondeling of schriftelijk), misbruik of wijziging of reparatie van de Goederen zonder de goedkeuring van de Verkoper.
8.2.3 de Verkoper is niet aansprakelijk onder de bovenstaande garantie (of enige andere garantie, voorwaarde of waarborg) indien de totale prijs voor de Goederen niet is betaald op de vervaldag voor betaling.
8.2.4 de bovenstaande garantie strekt zich niet uit tot Goederen die niet door de Verkoper zijn vervaardigd en waarvoor de Koper slechts aanspraak kan maken op de garantie of waarborg die de fabrikant aan de Verkoper geeft.

8.3 Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden en behalve wanneer de Goederen worden verkocht aan een persoon die optreedt als consument (in de zin van de Unfair Contract Terms Act 1977), zijn alle garanties, voorwaarden of andere bedingen die door de wet of het gewoonterecht worden geïmpliceerd, voor zover de wet dit toestaat, uitgesloten. 8.4 Wanneer de Goederen worden verkocht in een Consumententransactie (in de zin van de Consumer Transactions (Restrictions on Statements) Order 1976), worden de wettelijke rechten van de Koper niet aangetast door deze Voorwaarden. 8.5 Elke vordering van de Koper op grond van een gebrek in de kwaliteit of de staat van de Goederen of hun niet-conformiteit met de specificatie moet (ongeacht of de Koper de levering weigert) aan de Verkoper worden gemeld binnen 30 dagen na de leveringsdatum of (indien het gebrek of de niet-conformiteit niet zichtbaar was bij een redelijke inspectie) binnen een redelijke termijn nadat het gebrek of de niet-conformiteit werd ontdekt. Indien de levering niet wordt geweigerd en de Koper nalaat de Verkoper hiervan op de hoogte te brengen, heeft de Koper niet het recht om de Goederen af te wijzen en is de Verkoper niet aansprakelijk voor een dergelijk gebrek of tekortkoming en dient de Koper de prijs te betalen alsof de Goederen in overeenstemming met de Overeenkomst waren geleverd. 8.6 Elke vordering van Koper op grond van een korte levering of niet-levering dient binnen 7 dagen na levering (in het geval van een korte levering) en (in het geval van een niet-levering) binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur van Verkoper voor de Goederen die volgens Koper niet zijn geleverd, schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. Indien de Koper de Verkoper niet op de hoogte stelt van een dergelijke tekortkoming, heeft de Koper niet het recht om de geleverde Goederen af te wijzen en is de Verkoper niet aansprakelijk voor een dergelijke korte levering of niet-levering. 8.7 Indien de Verkoper in overeenstemming met deze Voorwaarden op de hoogte wordt gesteld van een claim met betrekking tot Goederen die gebaseerd is op een defect in de kwaliteit of de staat van de Goederen of het niet voldoen aan de specificaties, heeft de Verkoper het recht om de Goederen te vervangen of (terugbetaling aan de Koper van de prijs van de Goederen) (of een evenredig deel daarvan), maar de Verkoper heeft geen verdere aansprakelijkheid ten opzichte van de Koper. 8. 8. Behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van de Verkoper, is de Verkoper niet aansprakelijk jegens de Koper op grond van enige verklaring, impliciete garantie, voorwaarde of andere voorwaarde of enige verplichting volgens het gewoonterecht of volgens de uitdrukkelijke voorwaarden van het Contract voor eventuele gevolgschade of -schade (ongeacht of het gaat om winstderving of andere kosten), alle kosten of andere claims voor gevolgschade van welke aard dan ook (en ongeacht of deze veroorzaakt zijn door de nalatigheid van de Verkoper, zijn werknemers of agenten of anderszins) die voortvloeien uit of in verband staan met de levering van de Goederen of het gebruik of de wederverkoop ervan door de Koper, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden. 8.9 De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Koper of geacht worden in strijd met het Contract te zijn door enige vertraging of verzuim van de Verkoper om een van zijn verplichtingen met betrekking tot de Goederen na te komen indien de vertraging of het verzuim te wijten is aan enige oorzaak die buiten de redelijke controle van de Verkoper valt. Onverminderd het algemene karakter van het voorgaande, zijn oorzaken buiten de redelijke controle van de Verkoper: 8.9.1 Overmacht, explosie, overstroming, storm, brand of ongeval; 8.9.2 oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, oproer of vordering; 8.9.3 handelingen, beperkingen, verordeningen, bevelen, statuten, verboden of maatregelen van welke aard dan ook door enige overheid, parlementair of lokaal bestuur; 8.9.2 het feit dat de Verkoper niet in staat is om zijn eigen belangen te behartigen en dat de Verkoper niet in staat is om zijn eigen belangen te behartigen en om zijn eigen belangen te behartigen. 9.4 import- of exportvoorschriften of embargo's;
8.9.5 stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten of handelsgeschillen (waarbij werknemers van de verkoper of een derde partij betrokken zijn);
8.9.6 moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, onderdelen of machines;
8.9.7 stroomuitval of machinebreuk.

9. Insolventie van de koper

9.1 Deze clausule is van toepassing indien: 9.1.1 de Koper gaat een vrijwillige regeling met zijn schuldeisers aan of wordt onderworpen aan een faillissementsprocedure of gaat (als individu of onderneming) failliet of gaat (als onderneming) in liquidatie (anders dan met het oog op een fusie of reconstructie); of 9.1.2 de Koper gaat een vrijwillige regeling met zijn schuldeisers aan of wordt onderworpen aan een faillissementsprocedure of gaat (als onderneming) in liquidatie (anders dan met het oog op een fusie of reconstructie). een hypotheekhouder in het bezit komt van de eigendommen of activa van de Koper of een curator wordt aangesteld; of 9.1.3. de Koper de handelsactiviteiten staakt of dreigt te staken; of 9.1.4. de Verkoper redelijkerwijs vermoedt dat een van de bovengenoemde gebeurtenissen zich kan voordoen met betrekking tot de Koper en de Koper hiervan op de hoogte stelt.  9.2 Indien deze clausule van toepassing is, zal de Verkoper, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel dat de Verkoper ter beschikking staat, het recht hebben om het Contract te beëindigen of verdere leveringen uit hoofde van het Contract op te schorten zonder aansprakelijkheid jegens de Koper en indien de Goederen zijn geleverd maar niet zijn betaald, zal de Prijs onmiddellijk opeisbaar worden, niettegenstaande enige eerdere overeenkomst of regeling van het tegendeel. 

10. Export terms
 

10.1 Onder 'Incoterms' wordt in deze Voorwaarden verstaan de internationale regels voor de interpretatie van handelsclausules van de Internationale Kamer van Koophandel in de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie. Tenzij de context anders vereist, hebben alle termen of uitdrukkingen die in de bepalingen van de Incoterms zijn gedefinieerd of een bepaalde betekenis hebben gekregen, dezelfde betekenis in deze Voorwaarden, maar in geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Incoterms en deze Voorwaarden, prevaleren de laatste. 10.2 Indien de Goederen worden geleverd voor export vanuit Nederland of Duitsland, zijn de bepalingen van dit artikel 10 (onder voorbehoud van eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper) van toepassing, niettegenstaande de overige bepalingen van deze Voorwaarden. 10.3 De Koper is verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten of voorschriften die de invoer van de Goederen in het land van bestemming regelen en voor het op de hoogte brengen van de Verkoper van de vereisten van dergelijke wetten of voorschriften die actie vereisen van de Verkoper en voor de betaling van eventuele douanerechten met betrekking tot de Goederen. 10.4 De betaling van alle bedragen die aan de Verkoper verschuldigd zijn, dient te gebeuren op een manier die schriftelijk wordt overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper. 

11. Medisch advies Disclaimer
 

THE PRODUCTS ARE NOT INTENDED FOR USE IN THE TREATMENT OR MANAGEMENT OF ANY ILLNESS OR CONDITIONS, AND SHOULD  NOT BE CONSIDERED A REPLACEMENT FOR MEDICAL ADVICE AND ACTION IN ORDER TO CURE OR PREVENT ILLNESSES OF ANY NATURE.
Please seek the advice of a qualified health care professionals with any questions or concerns you may have regarding your needs and any medical conditions. Goldyone does not recommend or endorse any specific physicians, procedures, products (including our Products), opinions or other information that may be included on the Site; the same are only for informational purposes. Reliance on any information appearing on the Site, whether provided by Goldyone, its content providers, the visitors to the Site or others, is solely at your own risk.

12. General
 

The contract shall be governed by the laws of the Netherlands.