Villkor och bestämmelser

Översikt

1.1 I dessa villkor: "Köpare": den person som accepterar en offert eller köper en produkt av säljaren för försäljning av varorna eller vars beställning av varorna accepteras av säljaren. "Varor": de varor (inklusive varje delbetalning av varorna eller delar till dem) som säljaren ska leverera i enlighet med dessa villkor och alla varor som levereras som ersättning för eller i stället för eller som tillägg till sådana varor. "Säljare: Aria Va B.V. Villkor: de standardförsäljningsvillkor som anges i detta dokument och (om inte annat följer av sammanhanget) även eventuella särskilda villkor som skriftligen överenskommits mellan köparen och säljaren. Kontrakt: kontraktet om köp och försäljning av varorna. Skriftligt: brev, telegram, fax, e-post och jämförbara kommunikationsmedel.1.2 Varje hänvisning i dessa villkor till en bestämmelse i en lag ska tolkas som en hänvisning till den bestämmelsen i dess ändrade, omarbetade eller utvidgade lydelse vid den aktuella tidpunkten.1.3 Rubrikerna i dessa villkor är endast till för att underlätta och ska inte påverka tolkningen av dem.

2. Grunden för försäljningen
 

2.1 Säljaren ska sälja och köparen ska köpa Varorna i enlighet med säljarens skriftliga offert som accepteras av köparen, eller köparens skriftliga beställning som accepteras av säljaren, i båda fallen med förbehåll för dessa villkor som ska styra kontraktet med uteslutande av alla andra villkor som gäller för en sådan offert som accepteras eller påstås accepteras, eller en sådan beställning som görs eller påstås göras, av köparen.2.2 Ingen ändring av dessa villkor ska vara bindande om den inte har överenskommits skriftligen mellan köparens och säljarens auktoriserade representanter.2.3 Säljarens anställda eller agenter är inte auktoriserade att göra några uttalanden om varorna om de inte har bekräftats skriftligen av säljaren. Genom att ingå avtalet bekräftar köparen att han inte förlitar sig på, och avstår från alla krav på brott mot, sådana framställningar som inte bekräftas på detta sätt.2.4 Alla råd eller rekommendationer som ges av säljaren eller dess anställda eller ombud till köparen eller dess anställda eller ombud om lagring, tillämpning eller användning av varorna och som inte bekräftas skriftligen av säljaren, följs eller följs helt på köparens egen risk, och följaktligen ska säljaren inte vara ansvarig för sådana råd eller rekommendationer som inte bekräftas på detta sätt.2.5 Alla typografiska, skrivfel eller andra fel eller utelämnanden i försäljningslitteratur, offerter, prislistor, accepterade erbjudanden, fakturor eller andra dokument eller information som utfärdas av säljaren skall kunna korrigeras utan att säljaren kan hållas ansvarig.

3. Beställningar och specifikationer

3.1 Ingen beställning som lämnas in av köparen ska anses vara accepterad av säljaren om och tills den bekräftas av säljarens auktoriserade representant.3.2 Köparen är ansvarig gentemot säljaren för att säkerställa att villkoren i en beställning (inklusive tillämpliga specifikationer) som lämnas in av köparen är korrekta och för att ge säljaren all nödvändig information om varorna i tillräckligt god tid för att göra det möjligt för säljaren att fullgöra kontraktet i enlighet med dess villkor.3.3 Kvantitet, kvalitet och beskrivning av och eventuella specifikationer för varorna ska vara de som anges i säljarens offert (om den accepteras av köparen) eller i köparens beställning (om den accepteras av säljaren).3.4 Om säljaren ska tillverka varorna eller tillämpa en process på varorna i enlighet med en specifikation som lämnats in av köparen, ska köparen ersätta säljaren för alla förluster, skador, kostnader och utgifter som tilldelas säljaren eller som denne ådrar sig i samband med, eller som säljaren har betalat eller kommit överens om att betala för att reglera ett anspråk på intrång i patent, upphovsrätt, mönster, varumärke eller andra industriella eller immateriella rättigheter som tillhör någon annan person och som är resultatet av säljarens användning av köparens specifikation.3.5 Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i varornas specifikation som krävs för att uppfylla tillämpliga säkerhets- eller andra lagstadgade krav eller, om varorna ska levereras enligt säljarens specifikation, som inte väsentligt påverkar deras kvalitet eller prestanda.3.6 En beställning som har godkänts av säljaren får inte annulleras av köparen utan säljarens skriftliga godkännande och köparen ska ersätta säljaren fullt ut för alla förluster (inklusive utebliven vinst), kostnader (inklusive kostnaden för all arbetskraft och allt använt material), skador, avgifter och kostnader som säljaren ådrar sig till följd av en eventuell annullering. Från och med beställningsdatumet kommer dock en 14 dagars betänketid att tillåtas under vilken avbokningar eller minskningar av beställningen kommer att accepteras av säljaren utan påföljd. Utan att det påverkar det allmänna innehållet i det föregående, om köparen utan säljarens skriftliga samtycke försöker avbryta en order som har godkänts av säljaren eller vägrar att ta emot leverans av någon av varorna, ska en sådan åtgärd utgöra ett avtalsbrott och, enligt säljarens val, har säljaren rätt att kräva att köparen i form av skadestånd betalar ett belopp motsvarande 50% av fakturavärdet för den beställning som påstås vara annullerad eller 50% av fakturavärdet för de varor vars leverans vägras på detta sätt (beroende på vad som är tillämpligt). Om säljaren kräver detta ska köparen betala detta belopp till säljaren (utan avdrag) inom 7 dagar efter det att han fått ett skriftligt meddelande från säljaren om det belopp som ska betalas. Säljaren och köparen är härmed överens om att detta belopp utgör en verklig förhandsbedömning av det monetära värdet av den förlust och skada som sannolikt kommer att drabba säljaren till följd av köparens avtalsbrott. För att undanröja alla tvivel: Om säljaren väljer att kräva att köparen betalar ett skadestånd enligt ovan, och köparen i vederbörlig ordning betalar ett sådant skadestånd, ska ingen av parterna ha något ytterligare ansvar gentemot den andra parten när det gäller de varor för vilka ett sådant skadestånd har betalats.

4. Priset på varorna

4.1 Priset för Varorna ska vara Säljarens angivna pris eller, om inget pris har angivits (eller om ett angivet pris inte längre är giltigt), det pris som anges i Säljarens publicerade prislista som är aktuell på dagen för godkännande av beställningen. Om varorna levereras för export från Nederländerna eller Tyskland ska säljarens offentliggjorda exportprislista för destinationslandet gälla. Alla angivna priser gäller endast i 30 dagar eller under en kortare period som anges av säljaren på den aktuella offerten eller fram till dess att köparen godkänner dem tidigare, varefter de kan ändras av säljaren utan att köparen underrättas.4.2 Säljaren förbehåller sig rätten att genom att meddela köparen när som helst före leverans höja priset på varorna för att återspegla varje ökning av kostnaden för säljaren som beror på en faktor utanför säljarens kontroll (t.ex., men inte begränsat till, valutakursfluktuationer, valutareglering, ändring av tullar, betydande ökning av arbetskrafts-, material- eller andra tillverkningskostnader) eller på varje ändring av leveransdatum, kvantiteter eller specifikationer för varorna som begärs av köparen, eller varje försening som orsakas av köparens anvisningar eller av köparens underlåtenhet att ge säljaren tillräcklig information eller instruktioner.4.3 Om inte annat anges i villkoren i en offert eller i en prislista från säljaren, och om inte annat skriftligen överenskommits mellan köparen och säljaren, är alla priser som anges av säljaren exklusive fraktkostnader.4.4 Priset är exklusive tillämplig mervärdesskatt som köparen dessutom är skyldig att betala till säljaren.

5. Betalningsvillkor

5.1 Med förbehåll för eventuella särskilda villkor som skriftligen överenskommits mellan köparen och säljaren har säljaren rätt att fakturera köparen för priset på varorna när som helst före eller efter leverans av varorna.5.2 Alla fakturor ska betalas med kreditkort, paypal eller via olika banköverföringsmetoder, varvid fakturorna ska betalas netto senast i slutet av månaden efter fakturadatumet. Köparen ska betala alla fakturor utan andra avdrag trots att leverans kanske inte har ägt rum och att äganderätten till varorna inte har övergått till köparen. Tidpunkten för betalning av priset ska vara avgörande för avtalet. Betalningskvitton utfärdas endast på begäran.5.3 Om köparen underlåter att göra någon betalning på förfallodagen har säljaren, utan att det påverkar andra rättigheter eller åtgärder som säljaren har, rätt att.5.3.1 häva avtalet eller avbryta alla ytterligare leveranser till köparen;
5.3.2 använda varje betalning från köparen till sådana varor (eller varor som levererats enligt något annat avtal mellan köparen och säljaren) som säljaren anser lämpliga (utan att det påverkar köparens påstådda användning) och
5.3.3 debitera köparen ränta (både före och efter en eventuell dom) på det obetalda beloppet, med en räntesats på 4 procent per år över HSBC:s basränta från tid till annan, till dess att full betalning sker (en del av en månad behandlas som en hel månad vid beräkning av räntan).5.4 Om säljaren häver avtalet enligt bestämmelserna i punkt 5.3.1 ovan ska köparen ersätta säljaren fullt ut för alla förluster (inklusive utebliven vinst), kostnader (inklusive kostnaden för all arbetskraft och allt använt material), skador, avgifter och kostnader som säljaren ådrar sig till följd av en sådan hävning. Utan att det påverkar det allmänna innehållet i det föregående har säljaren rätt att, på säljarens begäran, kräva att köparen betalar ett belopp motsvarande 50% av fakturavärdet för det annullerade kontraktet till säljaren i form av skadestånd. Om säljaren kräver detta ska köparen betala detta belopp till säljaren (utan avdrag) inom sju dagar efter det att säljaren skriftligen underrättat köparen om det belopp som ska betalas. Säljaren och köparen är härmed överens om att detta belopp utgör en verklig förhandsbedömning av det monetära värdet av den förlust och skada som säljaren sannolikt kommer att lida till följd av en sådan annullering.

6. Leverans

6.1 Leverans av Varorna ska ske genom att Köparen hämtar Varorna i Säljarens lokaler när som helst efter det att Säljaren har meddelat Köparen att Varorna är klara för hämtning eller, om någon annan plats för leverans överenskommits med Säljaren, genom att Säljaren levererar Varorna till den platsen.6.2 Alla angivna datum för leverans av Varorna är endast ungefärliga och Säljaren är inte ansvarig för förseningar i leveransen av Varorna, oavsett orsak. Leveranstiden ska inte vara av avgörande betydelse om inte säljaren i förväg skriftligen har godkänt den. Säljaren kan leverera varorna före det angivna leveransdatumet efter att ha meddelat köparen om detta i rimlig tid. Säljaren ska ha rätt att när som helst göra en delleverans av Varorna.6.3 Om Varorna levereras i delar ska varje leverans utgöra ett separat avtal och säljarens underlåtenhet att leverera en eller flera delar i enlighet med dessa villkor eller köparens anspråk med avseende på en eller flera delar ska inte ge köparen rätt att betrakta avtalet i sin helhet som avvisat.6.4 Om säljaren inte levererar varorna av någon anledning, utom orsaker som ligger utanför säljarens rimliga kontroll eller köparens fel, och säljaren därför är ansvarig gentemot köparen, ska säljarens ansvar begränsas till det belopp som överstiger (om det finns) köparens kostnad (på den billigaste tillgängliga marknaden) för liknande varor (på den billigaste tillgängliga marknaden) för att ersätta de varor som inte levererats, jämfört med priset på varorna.6.5 Om köparen underlåter att ta emot varorna eller underlåter att ge adekvata leveransinstruktioner vid den tidpunkt som anges för leverans (på annat sätt än på grund av en orsak som ligger utanför köparens rimliga kontroll eller på grund av säljarens fel) kan säljaren, utan att det påverkar andra rättigheter eller rättsmedel som står till säljarens förfogande, 6.5.6.5.1 lagra varorna fram till den faktiska leveransen och debitera köparen för de rimliga kostnaderna (inklusive försäkring) för lagringen, eller
6.5.2 sälja varorna till bästa möjliga pris och (efter avdrag för alla rimliga lager- och försäljningskostnader) redovisa till köparen det belopp som överstiger priset enligt avtalet eller debitera köparen för varje underskott som understiger priset enligt avtalet.

7. Risker och egendom

7.1 Risken för skada på eller förlust av Varorna ska övergå till Köparen: 7.1.1 när det gäller Varor som ska levereras i Säljarens lokaler, vid den tidpunkt då Säljaren meddelar Köparen att Varorna är tillgängliga för avhämtning; eller 7.1.2 när det gäller Varor som ska levereras på annat sätt än i Säljarens lokaler, vid tidpunkten för leveransen eller, om Köparen felaktigt underlåter att ta emot Varorna, vid den tidpunkt då Säljaren har erbjudit att leverera Varorna 7.2 Trots leverans och riskövergång för varorna eller någon annan bestämmelse i dessa villkor ska äganderätten till varorna inte övergå till köparen förrän säljaren har mottagit kontant betalning eller betalning i avräknade medel för hela priset för varorna och full betalning av alla belopp som köparen är skyldig säljaren, oavsett om det är enligt avtalet eller på grund av köparens andra skyldigheter gentemot säljaren.7.3 Fram till dess att äganderätten till varorna övergår till köparen ska köparen inneha varorna som säljarens förvaltare och panthavare och ska hålla varorna åtskilda från köparens och tredje parters egendom och förvara dem på lämpligt sätt, skyddade, försäkrade och identifierade som säljarens egendom. Fram till dess ska köparen ha rätt att sälja vidare eller använda varorna i sin ordinarie verksamhet, men ska redovisa till säljaren den del av intäkterna från försäljning eller på annat sätt av varorna, oavsett om de är materiella eller immateriella, inklusive försäkringsintäkter, som motsvarar varornas fakturavärde, och ska hålla alla sådana intäkter åtskilda från köparens och tredje parters pengar eller egendom och, när det gäller materiella intäkter, förvaras, skyddas och försäkras på ett korrekt sätt. 7.4 Fram till dess att äganderätten till Varorna övergår till Köparen (och under förutsättning att Varorna fortfarande existerar och inte har sålts vidare) har Säljaren rätt att när som helst kräva att Köparen överlämnar Varorna till Säljaren och, om Köparen underlåter att göra detta omedelbart, att gå in i alla lokaler hos Köparen eller tredje part där Varorna förvaras och återta Varorna. 7.5 Köparen ska inte ha rätt att pantsätta eller på något sätt belasta som säkerhet för någon skuld någon av Varorna som förblir Säljarens egendom, men om Köparen gör det ska alla pengar som Köparen är skyldig Säljaren (utan att det påverkar Säljarens andra rättigheter eller rättsmedel) bli förfallna och betalbara. 7.6 För att undvika tvivel ska ingenting i denna punkt 7 ge köparen rätt att returnera någon av varorna till säljaren, utom i de fall som uttryckligen anges i dessa villkor eller som uttryckligen överenskommits skriftligen mellan säljaren och köparen.

8. Garantier och ansvar

8.1 Med förbehåll för de villkor som anges nedan garanterar säljaren att varorna kommer att motsvara deras specifikation med förbehåll för sådana toleranser som är rimliga och som normalt accepteras i branschen och att de kommer att vara fria från material- och tillverkningsfel vid leveranstillfället. 8.2 Ovanstående garanti ges av säljaren på följande villkor: 8.2.1 Säljaren är inte ansvarig för fel i varorna som härrör från ritningar, konstruktioner eller specifikationer som tillhandahållits av köparen: 8.2.2 Säljaren är inte ansvarig för fel som härrör från normalt slitage, avsiktlig skada, vårdslöshet, onormala arbetsförhållanden, underlåtenhet att följa säljarens instruktioner (muntliga eller skriftliga), felaktig användning eller ändring eller reparation av varorna utan säljarens godkännande.
8.2.3 Säljaren har inget ansvar enligt ovanstående garanti (eller någon annan garanti, villkor eller garanti) om det totala priset för Varorna inte har betalats på förfallodagen för betalning.
8.2.4 Ovanstående garanti omfattar inte Varor som inte är tillverkade av Säljaren, för vilka Köparen endast har rätt till förmånen av en sådan garanti eller garanti som tillverkaren ger till Säljaren.

8.3 Med förbehåll för vad som uttryckligen anges i dessa villkor, och utom när Varorna säljs till en person som handlar som konsument (i den mening som avses i lagen om oskäliga avtalsvillkor från 1977), utesluts alla garantier, villkor eller andra villkor som är underförstådda enligt lag eller sedvanerätt i största möjliga utsträckning som lagen tillåter. 8.4 Om varorna säljs inom ramen för en konsumenttransaktion (enligt definitionen i 1976 års förordning om konsumenttransaktioner (begränsningar av uttalanden)) påverkas inte köparens lagstadgade rättigheter av dessa villkor. 8.5 Varje anspråk från köparen som grundar sig på brister i varornas kvalitet eller skick eller på att de inte motsvarar specifikationen ska (oavsett om köparen vägrar att leverera eller inte) anmälas till säljaren inom 30 dagar från leveransdatumet eller (om felet eller bristen inte var synlig vid en rimlig inspektion) inom en rimlig tid efter det att felet eller bristen upptäcktes. Om leveransen inte vägras, och köparen inte meddelar säljaren om detta, har köparen inte rätt att avvisa varorna och säljaren har inget ansvar för sådana fel eller brister, och köparen är skyldig att betala priset som om varorna hade levererats i enlighet med avtalet. 8.6 Varje anspråk från köparen som grundar sig på kort leverans eller utebliven leverans ska skriftligen anmälas till säljaren (vid kort leverans) inom 7 dagar efter leverans och (vid utebliven leverans) inom 30 dagar efter det att köparen mottagit säljarens faktura för de varor som köparen hävdar inte har levererats. Om köparen inte underrättar säljaren i enlighet med detta ska köparen inte ha rätt att avvisa varor som har levererats och säljaren ska inte ha något ansvar för sådana korta leveranser eller uteblivna leveranser. 8.7 Om ett giltigt anspråk avseende någon av varorna som grundar sig på en defekt i varornas kvalitet eller skick eller att de inte uppfyller specifikationerna anmäls till säljaren i enlighet med dessa villkor ska säljaren ha rätt att ersätta varorna eller (återbetala priset för varorna till köparen) (eller en proportionell del av priset), men säljaren ska inte ha något ytterligare ansvar gentemot köparen. 8.8 Med undantag för dödsfall eller personskada som orsakats av säljarens vårdslöshet ska säljaren inte vara ansvarig gentemot köparen på grund av någon representation eller någon underförstådd garanti, villkor eller annat villkor, eller någon skyldighet enligt allmän lag, eller enligt de uttryckliga villkoren i avtalet för någon följdförlust eller skada (vare sig för vinstförlust eller annat) kostnader, kostnader eller andra anspråk på ersättning för följdskador (oavsett om de orsakats av säljarens, dess anställdas eller agenters försumlighet eller på annat sätt) som uppstår till följd av eller i samband med leverans av varorna eller köparens användning eller återförsäljning av dem, med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor. 8.9 Säljaren ska inte vara ansvarig gentemot köparen eller anses ha brutit mot avtalet på grund av försening i utförandet eller underlåtenhet att utföra någon av säljarens skyldigheter med avseende på varorna om förseningen eller underlåtenheten berodde på en orsak som ligger utanför säljarens rimliga kontroll. Utan att det påverkar det allmänna innehållet i det föregående ska följande anses vara orsaker som ligger utanför säljarens rimliga kontroll: 8.9.1 Guds vilja, explosion, översvämning, storm, eldsvåda eller olycka, 8.9.2 krig eller hot om krig, sabotage, uppror, oroligheter eller rekvisition, 8.9.3 lagar, restriktioner, förordningar, föreskrifter, förbud eller åtgärder av något slag från någon statlig, parlamentarisk eller lokal myndighets sida, 8.9.4 för att förhindra att en av säljaren inte kan uppfylla sina skyldigheter.9.4 import- eller exportbestämmelser eller embargon;
8.9.5 strejker, lockout eller andra industriåtgärder eller handelskonflikter (oavsett om de berör anställda hos säljaren eller hos tredje part);
8.9.6 svårigheter att få tag på råvaror arbetskraft, bränsle, delar eller maskiner;
8.9.7 strömavbrott eller maskinhaveri.

9. Köparens insolvens

9.1 Denna klausul gäller om: 9.1.1: Denna klausul gäller om: 9.1.1 Köparen gör en frivillig överenskommelse med sina fordringsägare eller blir föremål för ett förvaltningsbeslut eller (om det är en privatperson eller ett företag) går i konkurs eller (om det är ett företag) träder i likvidation (annat än för sammanslagning eller rekonstruktion); eller 9.1.2 en inkräktare tar i besittning, eller en konkursförvaltare utses, av någon av köparens egendom eller tillgångar, eller 9.1.3 köparen upphör, eller hotar att upphöra, att bedriva verksamhet, eller 9.1.4 säljaren rimligen befarar att någon av de händelser som nämns ovan är på väg att inträffa i förhållande till köparen och underrättar köparen om detta. 9.2 Om denna klausul är tillämplig har Säljaren, utan att det påverkar någon annan rätt eller åtgärd som Säljaren har, rätt att häva Kontraktet eller avbryta alla ytterligare leveranser enligt Kontraktet utan något ansvar gentemot Köparen, och om Varorna har levererats, men inte betalats, ska priset omedelbart förfallas och betalas, oaktat tidigare överenskommelser eller arrangemang om det motsatta. 

10. Exportvillkor
 

10.1 I dessa villkor betyder "Incoterms" Internationella handelskammarens internationella regler för tolkning av handelstermer som gäller vid tidpunkten då avtalet ingås. Om inte sammanhanget kräver något annat ska varje term eller uttryck som definieras i eller ges en särskild betydelse i bestämmelserna i Incoterms ha samma betydelse i dessa villkor, men om det finns någon konflikt mellan bestämmelserna i Incoterms och dessa villkor ska de senare ha företräde. 10.2 Om varorna levereras för export från Nederländerna eller Tyskland ska bestämmelserna i denna klausul 10 (med förbehåll för eventuella särskilda villkor som skriftligen överenskommits mellan köparen och säljaren) gälla, utan hinder av andra bestämmelser i dessa villkor. 10.3 Köparen ska ansvara för att följa alla lagar eller förordningar som reglerar import av Varorna till destinationslandet och meddela säljaren kraven i sådana lagar eller förordningar som kräver åtgärder från säljarens sida samt för betalning av eventuella tullar i samband med Varorna. 10.4 Betalning av alla belopp som ska betalas till säljaren ska ske på det sätt som skriftligen överenskommits mellan säljaren och köparen. 

11. Ansvarsfriskrivning för medicinsk rådgivning
 

PRODUKTERNA ÄR INTE avsedda att användas för behandling eller hantering av någon sjukdom eller något tillstånd, och bör inte betraktas som en ersättning för medicinska råd och åtgärder för att bota eller förebygga sjukdomar av något slag.
Sök råd hos en kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal om du har frågor eller funderingar om dina behov och medicinska tillstånd. Goldyone rekommenderar eller stöder inte några specifika läkare, förfaranden, produkter (inklusive våra produkter), åsikter eller annan information som kan finnas på webbplatsen; dessa är endast i informationssyfte. Att förlita sig på information som finns på webbplatsen, oavsett om den tillhandahålls av Goldyone, dess innehållsleverantörer, besökarna på webbplatsen eller andra, sker uteslutande på egen risk.

12. Allmänt
 

Avtalet ska regleras av nederländsk lag.